پوستر خاموشی دریا

ورژن دوم پوستر خاموشی دریا


  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 389

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 415
  • /

  • Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 389

    Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rayan/public_html/core/classes/Database.php on line 415

توضیحات

این تئاتر بر پایه رمان خاموشی دریا یا سکوت دریا که توسط ورکور نویسنده فرانسوی در جنگ جهانی دوم و به صورت مخفیانه منتشر کرده است اجرا می شود .

اطلاعات

نمایش وب سایت مشتری